Tarieven

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket?

Er moet sprake te zijn van een DSM V diagnose en u dient een verwijskaart van de huisarts te hebben met daarop die specifieke diagnose (of het vermoeden van een diagnose). Ook dient op de verwijskaart te staan dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft met daarbij de praktijk- en AGB gegevens van de huisarts, een juiste datum en een ondertekening van de huisarts. Bij het eerste gesprek neemt u de verwijskaart mee.

Indien u in aanmerking komt voor vergoeding hoe gaat dat dan met de factuur?

Indien de praktijk wel een kontrakt heeft met uw zorgverzekeraar dan zal de factuur door de praktijk aan het einde van elke maand naar de verzekeraar gestuurd worden. De verzekeraar betaalt aan de praktijk en zal het eventueel nog openstaande wettelijke eigen risico met u verrekenen.

Heeft de praktijk geen kontrakt met uw zorgverzekeraar dan draagt u zelf zorg voor de betaling; u krijgt van de praktijk elke maand een factuur toegestuurd en betaalt deze dan. De factuur kunt u dan zelf bij uw verzekeraar indienen. Zij vergoeden dan een bepaald percentage van het gefactureerde bedrag. De praktijk hanteert dan de maximum tarieven vastgesteld door de NZA; https://praktijkvandaag.nl/max-tarieven-nza-gz-psycholoog-2023/ . Neemt u kontakt op met uw zorgverzekeraar over het percentage dat zij vergoeden.

Tarieven indien u in aanmerking komt voor vergoeding

De tarieven zijn door het NZA gemaximeerd, zie https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ en het tarief dat door de praktijk in rekening gebracht wordt is een percentage van dit maximale bedrag afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft. De tariefbedragen zijn voorts afhankelijk van de duur van het consult (45 min of 60 min) en of het een behandelconsult of een diagnostiek consult betreft. Op de factuur die u krijgt van de verzekeraar zal dit allemaal gespecificeerd en inzichtelijk gemaakt zijn.

Eigen risico

Houdt rekening met het eigen risico dat u nog heeft openstaan in het lopende jaar. U kunt dit zelf altijd navragen bij uw verzekeraar. Onder bijgaande link vindt u nog wat informatie hierover. https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/12/LVVP-clie%CC%88nten-folder-2022-digitaal-DEF.pdf

En als er nu geen diagnose te stellen is maar u heeft wel klachten waarvoor u hulp zoekt?

Vanuit de wet is geregeld dat u altijd ergens terecht kunt met uw klachten, In dit geval kunt u zich wenden tot de huisarts en de praktijkondersteuner van de huisarts die speciaal is aangesteld voor het begeleiden van mensen met psychische klachten. Deze begeleiding valt onder de vergoeding en u betaalt hier niet voor. U kunt ook bij mij terecht en dan betaalt u zelf en dat doet u dan direct aan mij, voor tarief zie onderstaande tabel.

Bij werkgerelateerde problematiek en re-integratie

Dan kunt u zeker ook bij mij terecht. De wijze van betaling en vergoeding hangt dan af van een aantal zaken. Indien er ook sprake is van een diagnose dan kan er in ieder geval voor een deel vergoed worden door de verzekeraar. Sommige aanvullende pakketten bieden ook mogelijkheden voor vergoeding, kijkt u dit even na in uw polis. Voorts is het mogelijk dat uw werkgever ook bereidt is een deel mee te betalen. Een eventueel resterend deel dient u dan zelf te betalen, zie onderaan bij Onverzekerde Zorg en Overige Tarieven.

De praktijk heeft in 2024 wel contracten met de volgende verzekeraars

Verzekeraar Daaronder vallen
Zilveren Kruis AchmeaDe Friesland, Interpolis, FBTO, Zilveren Kruis, Pro Life, One Underwriting
Zorg en ZekerheidZorg en Zekerheid, AZVZ
DSWDSW, Stad Holland, InTwente,
MenzisMenzis, Anderzorg
DITZOASR, DITZO
ENOENO
ONVZONVZ, VVAA, PNO, JAAH

De praktijk heeft in 2024 geen contracten met de volgende verzekeraars*

Verzekeraardaaronder vallen
VGZBewuzt, Zekur, VGZ, IZZ, unive
CZCZ, Ohra, Delta Lloyd
IPTIQPromovendum, National Academic, Besured
Caresq

*Let wel; indien u zelf uw Zorgverlener kunt kiezen dan is vergoeding (deels of geheel) toch mogelijk, raadpleeg uw polis! De kosten die gedeclareerd worden bij niet gecontracteerde zorg zijn overeenkomstig de NZA tarieven; https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285415_22/1/

Zie https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er voor een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland en het concern waaronder ze evt. vallen.

Onverzekerde Zorg

Indien relatieproblematiek, rouwproblematiek, een aanpassingsstoornis of werkproblematiek uw hoofdklacht is dan valt dat niet binnen (de vergoeding van) de Basis GGZ. Natuurlijk kunt u wel voor behandeling bij mij terecht, u zult dan zelf moeten betalen, zie tarief tabel hieronder. Wij hanteren de Algemene betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP). Neemt u bij twijfel gerust contact op met mij en bespreek het zeker met uw huisarts. Een enkele verzekeraar heeft bovengenoemde klachten opgenomen in een aanvullende pakket, zie www.polisvoorwaarden.com

Overige tarieven

Tarief No showEuro 60,- per niet nagekomen sessie
Tarief Onverzekerde zorgEuro 140,- per sessie (totaal 60 min. direkte en indirekte tijd)