Huisregels/bereikbaarheid

Hieronder beschreven vindt u een aantal zaken die van belang zijn als u bij onze praktijk in behandeling komt. Veel van deze informatie staat ook (elders) op de website. Voor de volledigheid adviseren wij u deze tekst ook goed te lezen. Ook adviseren wij u om de folder van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten door te nemen. https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/12/LVVP-clie%CC%88nten-folder-2022-digitaal-DEF.pdf

Vergoeding en betaling

Indien u in aanmerking komt voor psychologische zorg vanuit het ZorgPrestatieModel dan wordt uw behandeling vergoed vanuit uw basispakket.  Er is geen eigen bijdrage, wel betaalt u eerst uw Eigen risico alvorens voor vergoeding in aanmerking te komen.

Heeft de praktijk een kontrakt met uw verzekeraar dan wordt de factuur maandelijks naar uw verzekeraar gestuurd. Heeft de praktijk geen kontrakt met uw verzekeraar dan ontvangt u direkt de factuur van mij. Deze betaalt u dan zelf en u verhaalt het vergoede bedrag zelf bij uw verzekeraars. Wordt de zorg niet vergoed door de verzekeraar dan betaalt u de kosten zelf.

Op https://praktijkvandaag.nl/tarieven/ vindt u een overzicht van de verzekeraars waarmee de praktijk wel en geen kontrakt heeft, ook vindt u daar de tarieven.

Afzegging consulten

Mocht u uw afspraak niet kunnen nakomen, dan verwachten wij tijdig een afzegging zodat nog iemand anders van de tijd gebruik kan maken. Afspraken korter dan 24 uur van te voren geannuleerd, worden in rekening gebracht. Wij rekenen dan een bedrag van 45 euro. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. Dit geldt helaas ook wanneer er sprake is van overmacht.

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op 06-23795720 (ook sms), maandag en woensdag, van 09.00u-17.00u en de overige dagen van 09u-14u. Naast de telefonische bereikbaarheid kan er voor bestaande cliënten ook beveiligd mail kontakt zijn via de cliëntportal. Bent u nog geen cliënt en wilt u mailen dan moet u er van bewust zijn dat de “gewone” mail niet aan de veiligheidseisen voldoet die er gelden in de zorg. De praktijk kan bij gewoon mailverkeer de veiligheid van uw informatie niet garanderen en u doet dit dan voor eigen risico.

In geval van crisis

De praktijk is niet toegerust op crisis-gerelateerde dienstverlening. Bij crisis belt u in eerste instantie de huisarts of de huisartsenpost.

Vervanging bij ziekte/verlof

Bij langerdurende afwezigheid door ziekte of indien gewenst bij verlof door vakantie zal er vervanging mogelijk zijn door een collega. De naam van deze collega en de bereikbaarheid zal dan hieronder vermeld worden.

Huidige vervanging: momenteel geen, de praktijk is gewoon geopend.

Bij klachten

Indien u een klacht heeft of een verschil van mening/inzicht dan moeten we daarover in gesprek gaan en daar samen uitkomen. Mocht dat niet lukken dan is er de mogelijkheid voor u om gebruik te maken van een formele klachtenregeling waarnaar ik u verwijs met bijgaande link; https://lvvp.info/over/wet-en-regelgeving/wkkgz/de-lvvp-klachten-en-geschillenregeling

Privacy

GezondheidsZorg-pychologen zijn gebonden aan ethische regels die staan in de beroepscode. Hieronder vallen geheimhouding en kwaliteitseisen die gesteld worden aan de GZ-psycholoog. Alle informatie is strikt vertrouwelijk en wordt niet aan derden versterkt tenzij na uw uitdrukkelijke toestemming.